Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), i članka 14. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 129/10, 124/11, 86/12, 94/13) i članka 23. Statuta, skupština SPORTSKO REKREATIVNOG KLUBA „ Alba“ na sjednici održanoj 27. rujna 2015. godine, utvrđuje

S T A T U T
SPORTSKO REKREATIVNOG KLUBA „ALBA“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se naziv, sjedište i područje djelovanja SPORTSKO REKREATIVNOG KLUBA „Alba“, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ciljevi ostvaruju, članstvo i članarina, prava i obveze članova, unutarnji ustroj Kluba, tijela Kluba, njihov sastav, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine te prestanak rada Kluba i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Kluba.

Članak 2.

Klub je sportska udruga u kojoj se udružuju građani radi zaštite i promicanja osobnih i zajedničkih interesa u oblasti sportova i aktivnosti u prirodi te pustolovnih sportova bez namjere stjecanja dobiti za članove ili treće osobe.

Članak 3.

Puni naziv kluba je: SPORTSKO REKREATIVNI KLUB „ Alba“

Skraćeno ime kluba je SRK „Alba“

Sjedište kluba je u Labinu, Presika 51 a.

Klub djeluje na području grada Labina, Istarske županije i šire.

Klub ima svojstvo neprofitne pravne osobe, i registriran je pri nadležnom tijelu državne uprave i u Registru sportskih djelatnosti.

Klub može osnivati odnosno organizirati svoje ustrojstvene oblike kao što su podružnice, ogranci, sekcije i slično. Ustrojstveni oblici Kluba ne mogu imati svojstvo pravne osobe.

Članak 4.

Klub zastupaju predsjednik i tajnik Kluba. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje kluba.

Članak 5.

Klub ima pečat. Pečat Kluba kvadratnog je oblika, dimenzija 30×30 mm u kojem je većim slovima ispisano „alba“, a uz gornji obod pečata je ispisan tekst: „SPORTSKO REKREATIVNI KLUB“.

Za čuvanje i upotrebu pečata odgovorni su predsjednik i tajnik kluba.

Članak 6.

Klub se može udružiti u savez ili zajednicu udruga, te učlaniti u međunarodne udruge ili druge oblike udruživanja radi unapređenja rada i djelovanja, zadovoljavanja zajedničkih interesa i rješavanja drugih pitanja od interesa za uspješnu realizaciju ciljeva i djelatnosti predviđenih odredbama ovog statuta. Odluku o udruživanju donosi Skupština kluba na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 7.

Rad Kluba je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova kluba i putem javnog priopćavanja. Članovi se o radu kluba obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela kluba.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja kluba i izvještavati javnost o radu tih tijela i kluba osim u slučaju kada Upravni odbor u opravdanim slučajevima donese odluku o isključenju javnosti.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 8.

Cilj kluba je poticanje, razvijanje i unapređivanje svih oblika sportskih i rekreativnih aktivnosti, te očuvanje i unapređenje tjelesne kulture članova i mladeži, osmišljeno korištenje njihovog odmora i slobodnog vremena.

Prema Popisu ciljanih skupina, ciljane skupine kluba su:
• 008 djeca – opća populacija
• 019 građani – opća populacija
• 033 mladi – opća populacija
• 083 sportaši
• 085 sportski djelatnici
• 093 učenici
• 099 volonteri
• 115 ostali

Članak 9.

Ostvarivanje cilja iz članka 8. klub ostvaruje slijedećim djelatnostima, prema Klasifikaciji djelatnosti udruga:
• 12.1 sudjelovanje u sportskom natjecanju
• 12.2 sportska priprema
• 12.3 sportska poduka
• 12.4.5 organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko edukativnih projekata i
programa
• 12.4.6 ostale djelatnosti sportske rekreacije
• 12.5.1 organiziranje i provođenje pustolovnih, višesportskih i dr. projekata, susreta i turnira
• 12.5.3 ostale djelatnosti organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi
• 12.8 organiziranje i razvijanje sportskih udruga i sportskih djelatnosti
• 12.9 promocija sporta i zdravog načina življenja
• 12.11 ostale djelatnosti u sportu

Članak 10.

Klub može radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske ili druge djelatnosti. Klub može radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

III. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 11.

Članstvo u Klubu može biti pridruženo, redovno i počasno.

Pridruženi član može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta, fizička maloljetna osoba za koju prijedlog za primitak u članstvo potpisuje roditelj ili staratelj te fizička punoljetna osoba bez poslovne sposobnosti za koju prijedlog za primitak u članstvo potpisuje staratelj.

Redovni član može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja posjeduje potpunu poslovnu sposobnost i svojim djelovanjem u Klubu izrazito pridonosi ostvarivanju ciljeva Kluba.

Odluku o prijemu u pridruženo i redovno članstvo donosi upravni odbor.

Počasnim članom Kluba može postati fizička osoba koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela razvoju Kluba.

Odluku o prijemu u počasno članstvo Kluba donosi skupština na prijedlog upravnog odbora.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:
• da aktivno sudjeluju u ostvarivanju zadaća Kluba,
• da biraju i budu birani u tijela kluba (samo redovni članovi),
• da se pridržavaju Statuta i drugih akata kluba,
• da se zalažu za sportske uspjehe, interese i očuvanje ugleda Kluba,
• da redovito plaćaju članarinu,
• da brižno čuvaju rekvizite kluba i drugu imovinu kluba, te se njima koriste samo u sportske svrhe,
• da se osobno sportski osposobljavaju i usavršavaju,
• da sudjeluju u aktivnostima u organizaciji kluba,
• da sudjeluju na natjecanjima.

Članak 13.

Klub je dužan voditi popis svojih članova. Tajnik vodi popis članova.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 14.

Članstvo u Klubu prestaje:
• ako je članu Zakonom zabranjeno djelovanje,
• na vlastiti zahtjev,
• ako član ne ispuni financijske obveze prema Klubu u roku od 1 (jednog) mjeseca, nakon roka u kojem je bio dužan ispuniti obveze,
• ako djelovanjem suprotnim odredbama ovog Statuta i drugih akata Kluba šteti interesima Kluba i time naruši njegov ugled.
Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor. Protiv navedene odluke može nezadovoljna strana izjaviti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Odluka skupštine je konačna.

IV. UPRAVLJANJE POSLOVIMA KLUBA

Članak 15.

Članovi Kluba sudjeluju u upravljanju poslovima Kluba putem svojih izabranih članova, davanjem inicijativa za razmatranje određenih pitanja u tijelima kluba i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 16.

Članovi Kluba biraju predstavnike u tijela Kluba na način utvrđen ovim Statutom.

Članak 17.

Tijela kluba jesu:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Predsjednik
4. Dopredsjednik
5. Tajnik
6. Rizničar

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo Kluba. Skupštinu čine i na njoj mogu prisustvovati svi članovi Kluba.

Pravo aktivnog sudjelovanja i odlučivanja na skupštini imaju redovni članovi Kluba.
Odluke na skupštini donose se natpolovičnom većinom prisutnih redovnih članova, u pravilu javnim glasovanjem, ako je sjednici skupštine prisutna barem trećina redovnih članova.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna skupština održava se svake godine, a izborna skupština svake četiri godine.
Redovnu i izbornu skupštinu saziva predsjednik putem poziva članovima s podacima o mjestu i vremenu održavanja i prijedlogom dnevnog reda, najmanje 15 dana prije održavanja skupštine.

Izvanredna skupština saziva se od strane predsjednika ili najmanje 1/3 ukupnog broja redovnih članova Kluba. Prilikom sazivanja izvanredne skupštine treba se navesti razlog sazivanja. Na izvanrednoj skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana.

U slučaju isteka mandata ili ostavke predsjednika, skupštinu može sazvati 5 ili više redovnih članova.

U radu skupštine, kao gosti, mogu sudjelovati članovi državnih tijela, sportskih te drugih organizacija bez prava odlučivanja.

Članak 19.

Skupština kluba:
• usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune,
• usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
• usvaja godišnje financijsko izvješće,
• razmatra aktualna pitanja iz rada Kluba, zauzima stavove te donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
• donosi konačnu odluku o isključenju člana iz Kluba,
• bira i razrješava predsjednika i upravni odbor,
• odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
• proglašava počasne članove Kluba,
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Kluba,
• donosi odluku o statusnim promjenama,
• imenuje i razrješava likvidatora Kluba,
• odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.

UPRAVNI ODBOR

Članak 20.

Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo Kluba koje između zasjedanja skupštine upravlja poslovima kluba.

Upravni odbor bira skupština na prijedlog predsjednika na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Upravni odbor ima 5 članova, a čine ga predsjednik, dopredsjednik, tajnik i još dva člana.

Članovi upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu upravnog odbora.

Radom upravnog odbora rukovodi predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika radom upravnog odbora rukovodi dopredsjednik, a u slučaju odsutnosti dopredsjednika, radom upravnog odbora rukovodi tajnik.

Sjednice upravnog odbora održavaju se po potrebi. Sjednice upravnog odbora saziva predsjednik.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova. Upravni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem.

Članovi upravnog odbora su odgovorni skupštini za svoj osobni i zajednički rad. Skupština u ostvarivanju prava može opozvati člana upravnog odbora ili upravni odbor u cjelini. Upravni odbor ili član upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima upravnog odbora s danom održavanja sjednice skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

Članak 21.

Upravni odbor:
• utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna, te drugih akata što ih donosi skupština,
• priprema materijale za skupštinu,
• utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Kluba,
• provodi i osigurava provođenje odluka skupštine,
• organizira djelatnosti na ostvarivanju programa zacrtanog ovim Statutom i zaključcima skupštine,
• izvršava financijski plan Kluba i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava,
• donosi odluke kojima osigurava uredno poslovanje Kluba i izvršavanje programa Kluba ako ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost skupštine,
• razmatra rad članova Kluba,
• bira i imenuje članove kluba i osobe za zastupanje u savezima i drugim tijelima u kojima predstavljaju i zastupaju Klub.
• odlučuje o primanju u članstvo i brisanju iz članstva Kluba,
• odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine,
• upravlja imovinom Kluba,
• osniva pododbore, povjerenstva i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Kluba,
• odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika Kluba (podružnice, ogranci, sekcije i slično), te utvrđuje zadatke i način djelovanja istih te predstavnika koji će predstavljati ustrojstveni oblik i upravljati njegovim radom,
• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Kluba.

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Za predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu podrži najmanje 5 redovnih članova Kluba. Mandat predsjednika traje četiri godine i može biti ponovo biran. Predsjednik je za svoj rad odgovoran skupštini.

Članak 23.

Predsjednik:
• zastupa i predstavlja Klub, te rukovodi radom Kluba,
• saziva i predsjedava sjednicama skupštine i upravnog odbora,
• brine o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine i upravnog odbora,
• potpisuje akte koje donosi skupština i upravni odbor,
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri skupština ili upravni odbor.

Predsjedniku u njegovom radu pomaže dopredsjednik koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. U slučaju spriječenosti i dopredsjednika, prava i obveze predsjednika preuzima tajnik Kluba.

TAJNIK

Članak 24.

Tajnik je izvršno tijelo Kluba.

Tajnika imenuje skupština.

Za tajnika može biti imenovana osoba koja ima najmanje srednju stručnu spremu. Tajnik može biti volonter u Klubu ili zaposlena osoba u Klubu.

Tajnik može biti razriješen ako svojim radom svjesno povrijedi Statut ili druge akte Kluba, zbog čega nastanu štetne posljedice za Klub, neosnovano odbije izvršavati odluke skupštine i upravnog odbora, zbog nezakonitog rada i zloupotrebe dužnosti. O razrješenju tajnika odlučuje upravni odbor.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i na vlastiti pismeni zahtjev.

Tajnik sudjeluje u radu skupštine, upravnog odbora i drugih tijela s pravom odlučivanja. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi upravni odbor.

Članak 25.

Tajnik:
• zastupa Klub i obavlja stručne poslove za Klub,
• brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Kluba,
• brine o zakonitosti rada i ispunjavanja ugovorenih ili na drugi način preuzetih obveza Kluba,
• naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Kluba na temelju financijskog plana i odluka upravnog odbora Kluba,
• pomaže u radu predsjedniku Kluba,
• odgovara za pravodobnu pripremu sjednica skupštine, upravnog odbora i drugih tijela Kluba,
• brine se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka skupštine i upravnog odbora,
• brine se o osiguranju javnosti rada Kluba i poslovima informiranja javnosti,
• vodi i čuva arhivu Kluba,
• vodi popis članova Kluba,
• obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom skupštine, upravnog odbora i predsjednika Kluba.

RIZNIČAR

Članak 26.

Skupština bira rizničara na vrijeme od 4 godine, rizničar može biti biran ponovo. Rizničar se brine o stanju novčanih sredstava kluba, vodi evidenciju o transakcijama kluba i uplati članarine.

RADNA TIJELA

Članak 27.

Upravni odbor u izvršavanju svojih poslova i zadaća može osnovati stalna i povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu. Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaća, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata članovima tih tijela.

Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad upravnom odboru i predsjedniku Kluba. Na radno tijelo, odbor ili komisiju za pojedinu zadaću ne može se prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim Statutom dana skupštini ili upravnom odboru.

Za utvrđivanje i provođenje postupka u svezi stegovne odgovornosti članova imenovati će se kao povremeno radno tijelo stegovna komisija. Stegovna komisija imenuje se po potrebi i ima tri člana. Stegovna odgovornost definira se kao teža povreda statutarnih odredbi i narušavanje interesa i ugleda Kluba. Stegovne mjere su opomena i isključenje iz članstva. Protiv navedene odluke može nezadovoljna strana izjaviti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Odluka skupštine je konačna.

V MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 28.

Imovinu Kluba čine novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, nepokretne i pokretne stvari Kluba, kao i druga imovinska prava.

Članak 29.

Klub može stjecati nepokretne i pokretne stvari.
Skupština donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o otuđenju ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.

Upravni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu osobu i davanju u zakup pokretnih stvari kao i davanju u zakup nekretnina.

VI OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 30.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Kluba obavlja tajnik ili fizička ili pravna osoba sa kojom Klub sklopi ugovor.

VII INFORMIRANJE I JAVNOST RADA

Članak 31.

Radi što potpunijeg informiranja javnosti Kluba o svom radu, Klub izrađuje izvješća, te može izdavati svoje službeno glasilo. Aktima upravnog odbora uređuju se pitanja vezana uz izdavanje službenog glasila Kluba.

Klub može koristiti i druga sredstva javnog informiranja i komuniciranja (web stranicu, publikacije, knjige, informativne filmove, videozapise, dijapozitive, fotografije, biltene, letke, plakate i drugi tiskani materijal).

Klub obavještava javnost o svom radu, odlukama, zaključcima i stavovima tijela Kluba, a poglavito onih koji se odnose na izvršavanje ciljeva i zadaća Kluba.

VIlI NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 32.

Klub može dodjeljivati nagrade i priznanja članovima i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju Kluba.

Vrste nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje upravni odbor.

Nagrade i priznanja su :
• Plaketa,
• Priznanje,
• Diploma,
• Novčana ili druga materijalna nagrada.

Članak 33.

Klub može pojedinca izuzetno zaslužnog za razvoj Kluba proglasiti počasnim predsjednikom Kluba.
Uvjete i način izbora počasnog predsjednika Kluba predlaže upravni odbor, a usvaja skupština.

IX STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 34.

Statut je temeljni opći akt Kluba, s čijim odredbama moraju biti usklađeni svi drugi opći akti. Važnija pitanja ustrojstva Kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtjevaju podrobnu formalnu razradu, uređuju se općim aktima koje donosi skupština ili upravni odbor u skladu sa svojim ovlastima.

Inicijativu za donošenje te izmjene i dopune Statuta i drugih akata mogu dati:
1. Skupština,
2. Upravni odbor,
3. Predsjednik,
4. Redovni članovi Kluba.

Nacrt Statuta na prijedlog tajnika utvrđuje upravni odbor.
Tumačenje Statuta ili drugog akta daje tijelo koje ga je donijelo.

X RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 35.

Ukoliko između članova Kluba dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Kluba, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Sukobom interesa u Klubu smatra se situacija kada članovi Kluba, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Klubu dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova Kluba. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno.

Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima koja osniva Skupština. U drugom stupnju nadležna je Skupština društva.

XI PRESTANAK RADA KLUBA I LIKVIDATOR

Članak 36.

Klub prestaje sa djelovanjem u slučajevima propisanim Zakonom. U slučaju prestanka djelovanja Kluba i likvidacije, preostala imovina Kluba postaje vlasništvo Sportske zajednice Grada Labina.

Članak 37.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala skupština i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član Kluba. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga. Izbor i opoziv likvidatora vrši se po istom postupku kao i izbor i opoziv članova tijela Kluba.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom tijelu uprave. Donošenje ovog Statuta stavlja se izvan snage Statut donesen 10.12.2011. godine.